KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Bu internet sitesine giren kişiler elektronik formu doldurmak suretiyle kişisel verilerinin kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Hayır Lokması tarafından aydınlatılmaktadır.

İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.

Ad ve Soyad
E-posta adresi
Telefon numarası
Yaşadığınız Şehir
Mesajınız

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz hayirlokmasi.com.tr İnternet sitesinde doldurduğunuz francheise başvuru formu ve iletişim formu aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik
Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek
Hizmetlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,
Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
İletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:

Sözleşme İmzalanması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Haklarınız
Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

Veri Sorumlusuna Başvuru
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.